Strona główna
tel.: +48 504 640 132 email: chor@castellumcantans.pl
STATUT

Statut CC
Statut Kórnickiego Towarzystwa Śpiewaczego
§1
1. Kórnickie Towarzystwo Śpiewacze w Kórniku zwane dalej Towarzystwem działa na podstawie niniejszego statutu.
2. Siedzibą Towarzystwa jest miasto Kórnik.
3. Towarzystwo posiada znak, którego wzór stanowi załącznik nr 1.
4. Towarzystwo używa pieczęci, której wzór stanowi załącznik nr 2.
§2
1. Celem działania Towarzystwa jest:
o twórcze i społeczno-wychowawcze działanie w krzewieniu pieśni chóralnej, w tym szczególnie pieśni polskiej,
o kształtowanie patriotycznych i obywatelskich postaw swoich członków,
o podnoszenie poziomu kultury muzycznej.
2. Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
o prowadzenie zespołu chóralnego i organizację koncertów,
o udział w festiwalach i konkursach pieśni,
o kontakty z innymi chórami,
o organizację innych imprez kulturalnych.
§3
Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1. czynnych,
2. wspierających,
3. honorowych.
§4
1. Członkami czynnymi Towarzystwa są osoby biorące czynny udział w zespole chóralnym.
2. O przyjęciu do zespołu chóralnego decyduje Zarząd na wniosek dyrygenta.
3. Do obowiązków członka czynnego należy:
a. systematyczne, aktywne uczestniczenie w pracach zespołu,
b. troska o stały jego rozwój,
c. stałe przestrzeganie postanowień niniejszego statutu oraz uchwał władz Towarzystwa,
d. przestrzeganie solidarności koleżeńskiej i dyscypliny organizacyjnej,
e. sumienne i rzetelne pełnienie obowiązków związanych z przyjętymi funkcjami we władzach Towarzystwa,
f. godne reprezentowanie spraw Towarzystwa.
4. Członek czynny ma prawo:
a. wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa,
b. zabierać głos na zebraniach, zgłaszać swoje uwagi i wnioski dotyczące życia w Towarzystwie, celów, zadań statutowych i sposobów ich realizacji,
c. oceniać pracę organizacyjną władz Towarzystwa oraz stawiać w razie potrzeby wnioski o ich odwołanie,
d. brać udział w życiu kulturalno-oświatowym i towarzyskim Towarzystwa.
§5
1. Członkiem wspierającym może być osoba, która zadeklarowała chęć popierania idei statutowych, celów i zadań Towarzystwa, pomaga zespołowi w jego działalności i rozwoju oraz opłacania składek członkowskich Towarzystwa w ustalonej przez siebie wysokości. Członek wspierający zostaje na swoją prośbę przyjęty przez Zarząd Towarzystwa.
2. Członek wspierający korzysta ze wszystkich praw członkowskich i w związku z tym ciążą na nim również wszystkie obowiązki członka czynnego z wyjątkiem uczestniczenia w pracach zespołu.
§6
1. Członkowstwo czynne lub wspierające wygasa wskutek:
a. wystąpienia członka z Towarzystwa,
b. skreślenia z listy członków z powodu długotrwałego niespełnienia obowiązków członkowskich na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa,
c. usunięcia z zespołu z powodu łamania postanowień niniejszego statutu, względnie obowiązujących regulaminów,
d. działania wbrew zasadom ideowym i normom statutowym Towarzystwa,
e. postępowania w sposób przynoszący ujmę lub szkodę zespołowi,
f. skazania prawomocnym wyrokiem sądowym na karę pozbawienia praw publicznych.
2. Członek usunięty z zespołu może się odwołać do Walnego Zebrania Towarzystwa, którego uchwała w tej sprawie jest ostateczna.
§7
1. Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona dla Towarzystwa.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.
3. Członek honorowy korzysta ze wszystkich praw członkowskich, ale jest zwolniony z obowiązków - chyba, że na własne żądanie pozostanie nadal członkiem czynnym lub wspierającym.
4. Członek honorowy, jeśli nie jest równocześnie członkiem czynnym lub wspierającym powinien być zapraszany n wszystkie zebrania i uroczystości Towarzystwa.
5. Członek honorowy traci tę godność w przypadkach o których mowa w §6 pkt. a - f
§8
Członek Towarzystwa, który położył szczególnie doniosłe zasługi swoją działalnością w charakterze prezesa Towarzystwa może otrzymać godność prezesa honorowego na podstawie uchwały Walnego Zebrania.
§9
Władzami Towarzystwa są:
1. Walne Zebranie,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna,
4. Sąd Koleżeński.
§10
1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie.
2. Walne Zebrania Towarzystwa mogą być:
a. zwyczajne,
b. nadzwyczajne.
3. Warunkiem prawomocności Walnego Zebrania jest, aby liczba zebranych była większa niż 50% liczby członków czynnych.
§11
Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Towarzystwa raz w roku, najpóźniej do końca lutego. Zawiadomienia o Walnym Zebraniu powinny być podane do wiadomości członkom na 7 dni przed jego terminem. W Walnych Zebraniach Towarzystwa biorą udział członkowie czynni, honorowi i wspierający.
§12
1. Do zakresu uprawnień Walnego Zebrania należy:
a. ocena działalności Zarządu oraz rozpatrzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i wniosków w sprawie absolutorium dla Zarządu,
b. uchwalenie preliminarza budżetowego (planu dochodów i wydatków) oraz planu pracy Towarzystwa,
c. wybór prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego w głosowaniu tajnym,
d. nadawanie godności członków honorowych i prezesa honorowego,
e. rozpatrywanie odwołań członków i podejmowanie ostatecznych decyzji w sprawach wynikających z orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
f. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych zespołu oraz ustalenie wysokości składek członkowskich,
g. decyzja o rozwiązaniu Towarzystwa.
2. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów z zastrzeżeniem §23.
§13
Nadzwyczajne Walne Zebranie Towarzystwa zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie 1/3 członków lub Komisji Rewizyjnej najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania żądania zwołania Walnego Zgromadzenia.
§14
1. Zarząd Towarzystwa składa się z prezesa i od 2 do 7 członków wybieranych na okres 2 lat.
2. Zarząd Towarzystwa na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego składu sekretarza i skarbnika.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.
§15
1. W przypadku, gdy członek Zarządu Towarzystwa działa na jego szkodę lub nie wypełnia swoich obowiązków - Zarząd Towarzystwa zawiesza go w prawach i obowiązkach członka Zarządu Towarzystwa - do czasu rozstrzygnięcia sprawy w drodze stosownej uchwały Walnego Zebrania.
2. 2. Uchwałę o zawieszeniu członka podejmuje Zarząd Towarzystwa na zebraniu zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 pełnego składu Zarządu Towarzystwa.
§16
1. Do zakresu działania Zarządu Towarzystwa należy:
a. reprezentowanie Towarzystwa,
b. kierowanie pracami Towarzystwa i zwoływanie Walnych Zebrań,
c. wykonywanie uchwał walnych zebrań i orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
d. zarządzanie majątkiem i funduszami zespołu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
e. opracowanie planów pracy i preliminarza budżetowego i prawidłowe ich wykonanie,
f. opracowanie planów szczegółowych i bieżące informowanie o tym członków Towarzystwa,
g. akceptowanie programu artystycznego przedstawionego przez dyrygenta,
h. przedkładanie sprawozdań z działalności zespołu,
i. angażowanie dyrygenta i współdziałanie z nim dla stworzenia warunków prawidłowej pracy z zespołem,
j. skreślanie i usuwanie członków przy zachowaniu postępowania zgodnego ze statutem,
k. organizowanie koncertów, imprez, odczytów, wycieczek i innych rozrywek kulturalnych.
2. O podziale pracy w ramach Zarządu decyduje prezes.
§17
1. Do ważności uchwał Zarządu Towarzystwa wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy pełnego składu Zarządu.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
§18
1. Komisja Rewizyjna Towarzystwa składa się z trzech członków wybieranych na 2 lata.
2. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego i zastępcę.
3. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Towarzystwa należy:
a. badanie gospodarki finansowej oraz całokształtu pracy Zarządu Towarzystwa przynajmniej raz w roku,
b. składanie sprawozdań na Walnych Zebraniach Towarzystwa oraz stawianie wniosków w sprawie absolutorium dla Zarządu,
c. zgłaszanie wniosków dla Zarządu Towarzystwa o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
§19
1. Sąd Koleżeński rozstrzyga spory między członkami Towarzystwa. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków wybieranych na 2 lata. Sąd wybiera ze swojego grona przewodniczącego i zastępcę.
2. Organizację, tryb postępowania i sposób odwoływania się od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego do Walnego Zebrania Towarzystwa ustala oddzielny regulamin.
§20
W przypadku ustąpienia, wykreślenia lub śmierci członka władz Towarzystwa w trakcie kadencji, skład tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób władz nie może przekroczyć ¼ liczby członków pochodzących z wyborów.
§21
Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego pełnią przyjęte funkcje honorowo.
§22
Majątek Towarzystwa składa się z:
1. wpływów ze składek członkowskich,
2. dochodów z imprez organizowanych przez Towarzystwo,
3. wpływów z dotacji,
4. wpływów z zapisów i darowizn,
5. innych środków majątkowych.
§23
Umowy, zobowiązania, pełnomocnictwa i inne akty prawne podpisują w imieniu Towarzystwa prezes oraz skarbnik Towarzystwa.
§24
Uchwały Walnego Zebrania w sprawie zmiany statutu oraz rozwiązania Towarzystwa wymagają większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków.
§25
Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.
2018-04-18 |
2015-10-31 |
2015-02-03 |Aktualności
Dyrygent
O nas
Stowarzyszenie
Koncerty
Repertuar
Galeria
Nasze płyty
Kontakt
Statut


chor@castellumcantans.pl

tel: +48 504 640 132


Jeżeli chcesz być stale informowany o Naszym stowarzyszeniu zapisz się do newsletteraSzukasz nas na serwisie społecznościowym? Wystaczy kliknąć na ikonkę.
Realizacja: madsheep.org Copyright © 2012 Castellum cantans